Euskadi

Mari: Orion trumoia eta Markinan euria.

 

Euskal esaera